logo

OPEN CALL: Rezidencie pre umelcov a umelkyne v Kine Úsmev

Kino Úsmev vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie prihlášok na umelecké rezidencie! Prihlásiť sa môžete najneskôr do 10. marca 2024 prostredníctvom tohto formulára.

 

Základné informácie

V Kine Úsmev budujeme od jeho znovuotvorenia centrum audiovizuálnej kultúry pre podporu tvorby, produkcie a výskumu v oblasti filmového umenia. Medzi naše hlavné aktivity patria filmové premietania, festivaly ale i kultúrne a vzdelávacie podujatia ako koncerty, výstavy, prednášky, literárne čítania či workshopy. Do značnej miery sa zameriavame na vytváranie programovej ponuky pre mládež, seniorov a rôzne sociálne vylúčené a znevýhodnené skupiny. 
 

Rezidencie sú určené začínajúcim a etablovaným umelcov/umelkyniam zo Slovenska alebo zahraničia pôsobiacim v rôznych kreatívnych odvetviach (napr. film, divadlo, tanec, hudba, literatúra, dizajn, architektúra). Zmyslom je poskytnúť im zázemie a prepojenie s lokálnym kultúrnym a kreatívnym priemyslom. Projekt, na ktorom budú rezidenti/rezidentky počas svojho pobytu v Košiciach pracovať, by mal súvisieť s filmovým umením alebo aspoň mať do neho presah – môže ísť o tvorbu diela inšpirovaného filmom, príprava predstavenia s prvkami filmu, scenár a podobne. Výzva nie je tematicky obmedzená, ale sú nám blízke témy inklúzie, vzdelávania, mestského rozvoja a inovácií. Na záver svojho pobytu urobí rezident/rezidentka výstup otvorený pre verejnosť vo forme masterclass či výstavy podľa dohody s koordinátormi rezidencie.
 

O výsledkoch výzvy bude rozhodovať komisia zložená z členov kolektívu Kina Úsmev a z nezávislých hodnotiteľov.

 

Trvanie rezidencie

 • trvanie rezidencie: 1 mesiac
 • termíny rezidencií: apríl 2024 – február 2025

 

Priebeh rezidencií

Rezidencia zahŕňa:

 • štipendium vo výške 600 €;
 • ubytovanie v centre mesta v blízkosti Kina Úsmev;
 • preplatenie cestovných nákladov (spiatočná cesta z/do miesta trvalého pobytu do 150 €);
 • technická a produkčná podpora;
 • propagácia projektu;
 • fotodokumentácia projektu;
 • voľné vstupenky do kina.

 

Výstupy rezidencie

 • práca na projekte;
 • masterclass alebo výstava pre verejnosť.

 

Časový harmonogram

 • vyhlásenie výzvy: 18. 1. 2024
 • uzávierka prijímania prihlášok: 10. 3. 2024
 • vyhodnotenie prihlášok: 11. 3. – 31.3. 2024
 • oznámenie a zverejnenie výsledkov: do 1. 4. 2024
 • realizácia rezidencií: 10. 4. – 15. 2. 2025

 

Podanie prihlášky

Prihlasovanie na rezidenciu je otvorené do 10. marca 2024. Prihlášku je potrebné vyplniť na tomto odkaze. Uchádzači/uchádzačky spolu s prihláškou predložia aj nasledovné dokumenty:

 • Životopis (max. 1 MB);
 • krátke bio (max. 100 slov);
 • krátky popis projektu, na ktorom chcete počas rezidencie pracovať (max. 200 slov);
 • ukážku z diela, na ktorom chcete počas rezidencie pracovať alebo príbuzného dokončeného diela (podľa povahy diela ukážku predložiť vo formáte PDF/videa/fotky/prezentácie/odkazu na webstránku, max. 10 MB).

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

[ENG]

Kino Úsmev announces an open call for applications for artistic residencies! You can apply no later than 10 March 2024 using this form.

 

General information

At Kino úsmev, since its reopening, we have been building an audiovisual cultural centre for the support of creation, production and research in the field of film art. Our main activities include film screenings, festivals, but also cultural and educational events such as concerts, exhibitions, lectures, literary readings and workshops. To a large extent, we focus on creating programming for youth, seniors and various socially excluded and disadvantaged groups. 
 

The residencies are intended for emerging and established artists from Slovakia or abroad working in various creative industries (e.g. film, theatre, dance, music, literature, design, architecture). The purpose is to provide them with facilities and connections with the local cultural and creative industry. The project that the residents will work on during their stay in Košice should be related to film art or at least have an overlap with it - it can be the creation of a work inspired by the film, the preparation of a performance with elements of the film, a script, etc. The call is not thematically limited, but the topics of inclusion, education, urban development and innovation are close to our hearts. At the end of the residency, the resident will present their output in a public event in the form of a masterclass or exhibition as agreed with the residency coordinators.

The results of the call will be decided by a commission composed of members of the Kina Úsmev collective and independent evaluators.

 

Duration of the residency: 

 • 1 month
 • April 2024 – February 2025

 

The residency includes:

 • scholarship in the amount of 600 €;
 • accommodation in the city centre near Kino Úsmev;
 • reimbursement of travel expenses (return trip from/to the place of permanent residence up to 150 €);
 • technical and production support;
 • promotion of the project;
 • photo documentation of the project;
 • free cinema tickets.

 

Outputs of the residence:

 • project work;
 • masterclass or exhibition for the public.

 

Timetable

 • announcement of the call: 18 January 2024
 • deadline for receiving applications: 10 March 2024
 • evaluation of applications: 11 March – 31 March 2024
 • announcement and publication of results: until 1 April 2024
 • realization of residences: 10 April 2024 – 15 February 2025

 

Application submission

Registration for the residency is open until 10 March 2024. The application must be filled out at this link. Applicants must submit the following documents together with the application:

 • CV (max. 1 MB);
 • short bio (max. 100 words);
 • a short description of the project you want to work on during the residency (max. 200 words);
 • a sample of the work you want to work on during the residency or a related completed work (depending on the nature of the work, submit the sample in PDF/video/photo/presentation/website link format, max. 10 MB).