logo

OPEN CALL: Umelecké rezidencie v Kine Úsmev

*English version below*

 

Kino Úsmev vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie prihlášok na umelecké rezidencie! Prihlásiť sa môžete najneskôr do 31. mája 2023 prostredníctvom tohto formulára.

Základné informácie
V Kine Úsmev budujeme od jeho znovuotvorenia Centrum audiovizuálnej kultúry pre podporu tvorby, produkcie a výskumu v oblasti filmového umenia. Medzi naše hlavné aktivity patria filmové premietania, festivaly ale i kultúrne podujatia ako koncerty, výstavy, prednášky či konferencie. Zmyslom rezidencií je podporiť tvorbu umelcov/umelkýň v Košiciach, a to prostredníctvom poskytnutia zázemia a prepojenia s lokálnym kultúrnym a kreatívnym priemyslom.

Rezidencie sú určené začínajúcim a etablovaným umelcov/umelkyniam zo Slovenska alebo zahraničia pôsobiacim v rôznych kreatívnych odvetviach (napr. film, divadlo, tanec, hudba, literatúra, dizajn, architektúra). Projekt, na ktorom budú pracovať počas svojej rezidencie, by mal súvisieť s filmovým umením alebo aspoň mať do neho presah – môže ísť o tvorbu diela inšpirovaného filmom, príprava predstavenia s prvkami filmu, scenár a podobne. Výzva nie je tematicky obmedzená, ale sú nám blízke témy inklúzie, vzdelávania, mestského rozvoja a inovácií.

O výsledkoch výzvy bude rozhodovať komisia zložená z členov kolektívu Kina Úsmev a z nezávislých hodnotiteľov.


Priebeh rezidencie

 • trvanie rezidencie: 1 – 2 mesiace
 • termíny rezidencií: júl – december 2023
 • miesto: Košice, Slovensko
   

Podmienky

 • štipendium vo výške 500 €
 • ubytovanie v centre mesta v blízkosti Kina Úsmev
 • preplatenie cestovných nákladov (spiatočná cesta z/do miesta trvalého pobytu do 100 €)
 • technická a produkčná podpora
 • propagácia projektu
 • fotodokumentácia projektu
 • voľné vstupenky do kina

 

Výstupy rezidencie

 • práca na projekte
 • masterclass pre verejnosť

 

Časový harmonogram

 • vyhlásenie výzvy: 28. 4. 2023
 • uzávierka prijímania prihlášok: 31. 5. 2023
 • vyhodnotenie prihlášok: 1. 6. – 15. 6. 2023
 • oznámenie a zverejnenie výsledkov: do 16. 6. 2023
 • realizácia rezidencií: 1. 7. – 31. 12. 2023

 

Podanie prihlášky
Prihlasovanie na rezidenciu je otvorené do 31. mája 2023. Prihlášku je potrebné vyplniť na tomto odkaze. Uchádzači/uchádzačky spolu s prihláškou predložia aj nasledovné dokumenty:

 • životopis (max. 1 MB);
 • krátke bio (max. 100 slov);
 • krátky popis projektu, na ktorom chcete počas rezidencie pracovať (max. 200 slov);
 • ukážku z diela, na ktorom chcete počas rezidencie pracovať alebo príbuzného dokončeného diela (podľa povahy diela ukážku predložiť vo formáte PDF/videa/fotky/prezentácie/odkazu na webstránku, max. 10 MB).

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

_________________________________________________________

Kino Úsmev is announcing an open call for artistic residencies! You can apply by May 31, 2023, using this form.

 

Basic information

Since 2016, we have been transforming Kino Úsmev into an audiovisual centre that supports work, production and research in the field of film. Our main activities include film screenings, festivals, and cultural events such as concerts, exhibitions, lectures and conferences. The residencies aim to support artists' work by providing them with a space and connecting them with the local cultural and creative industry.

The residencies are intended for up-and-coming and established artists from Slovakia or abroad working in various creative fields (e.g. film, theatre, dance, music, literature, design, and architecture). The project they will work on during their residency should be related to film or at least overlap with it – it can be the creation of an art piece inspired by a film, the preparation of a performance with film elements, a script, etc. The open call is not thematically limited, but the topics of inclusion, education, urban development and innovation resonate with us.

The residents will be picked by a committee composed of members of the Kino Úsmev team and independent evaluators.

 

Duration of residency

 • duration: 1 – 2 months
 • dates: July – December 2023
 • location: Košice, Slovakia

 

Terms of the residency

 • scholarship of 500 €
 • accommodation in the city centre near Kino Úsmev
 • reimbursement of travel expenses (return trip from/to the place of permanent residence up to 100 €)
 • technical and production support
 • promotion of the project
 • photo documentation of the project
 • free cinema tickets

 

Outputs of the residency

 • work on the project
 • public masterclass

 

Timetable

 • call announcement: 28.4.2023
 • application deadline: 31.5.2023
 • evaluation of applications: 1.6. – 15.6.0023
 • announcement and publication of results: until 16.6.2023
 • realization of residences: 1.7. – 31.12.2023

 

Application

The application period is open until May 31, 2023. The application must be filled out at this link. Applicants must submit the following documents together with the application:

 • CV (max. 1 MB);
 • short bio (max. 100 words);
 • a brief description of the project you want to work on during the residency (max. 200 words);
 • a sample of the work you want to work on during the residency or related completed work (depending on the nature of the work, submit the sample in PDF/video/photo/presentation/website link format, max. 10 MB).

 

Supported using public funding by Slovak Arts Council.