logo

Úsmev a Radosť pre Ukrajinu

V rámci projektu sa Kino Úsmev spojilo s Centrom Radosť a mestom Košice, aby sme spoločne prispeli k inklúzii detí v ranom veku s rôznorodými potrebami a ich rodičov z Ukrajiny. Kino zastreší neformálne vzdelávacie a kultúrne aktivity na podporu sociálnej súdržnosti a integrácie na miestnej úrovni. Centrum Radosť zrealizuje celoslovenské odborné školenia o inkluzívnom vzdelávaní detí pre pedagógov a rodičov a podporné rodičovské skupiny a kreatívne hodiny pre deti na zlepšenie duševnej pohody. Mesto Košice zabezpečí komunikáciu s ním zriaďovanými školami, čím podporí budovanie partnerstiev a šírenie osvedčených postupov v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Týmto multisektorovým partnerstvom chceme zaviesť dlhodobo prístupne riešenia a podnietiť reformy v inkluzívnom vzdelávaní, čoho výsledkom budú strategické zmeny v práci so zraniteľnými skupinami v obdobných situáciách.

Aktivity

Inkluzívne filmové kurzy

Vďaka projektu sprístupnime deťom z Ukrajiny filmové kurzy, počas ktorých si osvoja základy scénaristiky, prácu s kamerou, herectvo či strih. Venovať sa budú animovaniu, natáčaniu a tvorbe inšpirovanej ukrajinskými umelcami. Výsledky workshopov predstavíme účastníkom a ich rodičom slávnostne na konci projektu v kinosále.

Inkluzívny filmový tábor

Tábor, ktorý organizujeme od roku 2021, pozostáva z piatich intenzívnych dní. Deti budú pracovať v skupinách pod dozorom skúsených lektorov, inkluzívnych asistentov a dobrovoľníkov, ktorí zabezpečia hladký priebeh individuálnej a skupinovej práce. Súčasťou tábora sú aj hry zamerané na toleranciu, scitlivovanie a spoluprácu, vďaka ktorým si deti aktívne osvojujú tieto zručnosti.

Komunitné premietania pre ukrajinské rodiny

Cyklus komunitných premietaní s názvom Ukrajinské kino / українське кіно pozostáva z premietaní detských animovaných filmov a filmov pre mládež a dospelých v ukrajinskom jazyku. Rodičia môžu počas podujatia nechať svoje deti v kinosále a pracovať vo foyeri alebo sa porozprávať s inými návštevníkmi. Kino Úsmev ich už realizovalo od marca až do júla 2022 v snahe ukázať utečencom, že sú v Košiciach vítaní. Vnímame to ako dôležitú aktivitu na prekonávanie kultúrnych rozdielov a podporu sociálnej kohézie a chceme v nich pokračovať na pravidelnej báze aj naďalej.

Inkluzívny filmový festival

Tretí ročník inkluzívneho filmového festivalu priniesol otvorené premietania, workshopy, diskusie, ihrisko, koncert a iné sprievodné podujatia, počas ktorých si bežní obyvatelia mohli vyskúšať, aké je to byť súčasťou zraniteľnej skupiny. Témou v roku 2023 bola NÁDEJ. Intenzívne sme sa venovali téme ukrajinských utečencov a prizvali ich k spolupráci pri príprave festivalových aktivít.

Stratégia rozvoja inkluzívnych aktivít Kina Úsmev

Kino Úsmev sa venuje inkluzívnym kultúrnym aktivitám v Košiciach od roku 2019. Cítime potrebu vytvoriť dlhodobú stratégiu „inkluzívneho kina“, ktorá zosúladí naše kultúrne a vzdelávacie aktivity s rozvojom kina, ale aj strategickými plánmi sociálneho oddelenia mesta Košice. Aktivita bude pozostávať z fokusovej skupiny so zamestnancami kina, fokusovej skupiny s predstaviteľmi organizácií zraniteľných skupín, rozhovorov s rodičmi detí zraniteľných skupín, workshopu tvorby stratégie so stakeholdermi a vytvorenia textu stratégie, ktorá bude zverejnená na webových stránkach kina a môže slúžiť ako zdroj inšpirácie a dobrej praxe pre iné kultúrne a kreatívne centrá. Stratégiu si môžete prečítať na tomto odkaze.

Manuál pre inkluzívne kultúrne a kreatívne centrá

Vzhľadom na to, že inkluzívne kino je pilotným projektom, ktorý sa intenzívne a hĺbkovo venuje téme inklúzie z pohľadu kultúrneho a vzdelávacieho programu, komunikácie a priestorov, viaceré inštitúcie na Slovensku i v zahraničí prejavili záujem o zdieľanie nášho know-how v tejto oblasti. Z toho dôvodu sme pripravili manuál, ktorý je dostupný na tomto odkaze a môže vám pomôcť pri príprave vašich vlastných podujatí.

Rozvojové aktivity pre deti s rôznorodými potrebami

V Centre Radosť sa pod vedením ukrajinskej lektorky zrealizujú individuálne a skupinové hodiny pre deti v ranom veku s rôznorodými potrebami na podporu rečových, komunikačných a herných zručností s cieľom pripraviť ich na adaptáciu do školského systému na Slovensku. V spolupráci s pedagógmi a rodičmi sa pre deti pripraví individuálny rozvojový plán.

Odborné školenia pre pedagógov a rodičov detí s rôznorodými potrebami

Školenia budú určené ukrajinským a slovenským pedagógom a rodičom a budú zamerané na prácu efektívnu prácu s deťmi s rôznorodými potrebami. Počas online stretnutí sa zlepší informovanosť účastníkov o začleňovaní detí do kolektívu, osvoja si zručnosti a prístupy (ABA, ACT a iné) potrebné na inkluzívne vzdelávanie a taktiež techniky na prevenciu profesionálneho vyhorenia. Prihlásiť na školenie sa môžete na tomto odkaze.

Podporné skupiny pre rodičov

Počas online stretnutí si ukrajinskí rodičia osvoja rôzne techniky na zlepšenie ich psychickej pohody, keďže sa ocitli vo veľmi náročnej situácii. V rámci stretnutí si budú môcť vymeniť poznatky a skúsenosti s inými rodičmi a nájsť v sebe oporu. Sme presvedčení, že duševné zdravie rodičov je kľúčové pre šťastie dieťaťa.

Ďakujeme za podporu

Projekt Úsmev a Radosť pre Ukrajinu je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.

PartneriCentrum pre matku a dieťa Radosť
Adresa: Cimborkova 26, Košice
Kontakt: Viktoriya Bondarenko, centrum.radost.sk@gmail.comMesto Košice
Adresa: Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice