logo

Rezidencie pre umelcov a kultúrnych profesionálov v Nórsku

Kino Úsmev a kultúrne centrum Tou vybralo na základe otvorenej výzvy šiestich umelcov a kultúrnych profesionálov z rôznych kreatívnych odborov, ktorí vycestujú na dvoj až šesťtýždňový pobyt buď do nórskeho Stavangeru alebo do Košíc. Nosné témy rezidencií sú inklúzia a multikulturalizmus.

Základné informácie

Kultúrne centrum Tou v Stavangeri a Kino Úsmev prináša v roku 2022 možnosť krátkeho rezidenčného pobytu pre slovenských a nórskych umelcov, aby mohli voľne rozvíjať svoju tvorbu, odprezentovať ju verejnosti a zároveň získať cenné skúsenosti a nové kontakty z lokálneho kultúrneho a kreatívneho prostredia.

Cieľom rezidencí je ponúknuť možnosť slovenským a nórskym umelcom, spisovateľom, hudobníkom a iným kultúrnym profesionálom z rôznych oblastí pôsobiť v novom kreatívnom a kultúrnom prostredí. V roku 2022 zorganizuje Kino Úsmev a Tou celkovo šesť rezidenčných pobytov – tri v Nórsku (otvorené pre slovenských žiadateľov) a tri na Slovensku (otvorené pre nórskych žiadateľov).

  • Trvanie jednotlivých rezidencií: 2 – 6 týždňov v období apríl až december 2022 (podľa individuálnej dohody s vybranými uchádzačmi)
  • Miesto rezidencií: Stavanger, Nórsko / Košice, Slovensko

Priebeh rezidencií

Rezidencie slovenských umelcov sa uskutočnia v Tou, najväčšom kultúrnom centre v Nórsku, ktoré sídli v jedinečnej budove s viac ako storočnou históriou. Medzi ich hlavné aktivity patria koncerty, umelecké výstavy a predstavenia s rôznym zameraním vrátane scénického umenia. V budove sa nachádza 31 ateliérov pre vizuálnych umelcov a 16 ateliérov/skúšobných priestorov pre hudobníkov a skladateľov. Pre viac informácií navštívte ich oficiálnu stránku: www.touofficial.com.

Rezidencie nórskych umelcov v Košiciach zastreší Kino Úsmev.


Projekt KÓSY KINO získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 153 794 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 23 069 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je budovanie kapacít partnerských organizácií, inkluzívne vzdelávanie, medzikultúrna výmena a rozvoj publika.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práv

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

#SPOLOCNEzaDOBREnapady #EEAgrants #KÓSYKINO