logo

KÓSY KINO

Projekt KÓSY KINO sa zameriava na budovanie kapacít a zlepšovanie programových a strategických zručností partnerov projektu. Cieľom je prispieť k ich otvorenejšiemu a inkluzívnejšiemu fungovaniu a inšpirovať k tomuto kroku ďalšie organizácie na Slovensku, Islande a v Nórsku. Myšlienka na projekt vznikla v reakcii na intoleranciu, rasizmus a xenofóbiu, ktorej čelia ľudia na Slovensku.

Aktuality

Aktivity

Inkluzívna filmová škola

Kreatívne vzdelávacie workshopy pre deti a mládež zo širokej verejnosti a zraniteľných skupín

Viac info

Filmové workshopy

Masterclasses vedené filmovými profesionálmi a profesionálkami z Islandu

Umelecké rezidencie

Rezidenčné pobyty pre umelcov a umelkyne v Kine Úsmev a kultúrnom centre TOU

Viac info

Projektové návštevy

Výmena skúsenosti s partnermi projektu v Košiciach, Nórsku a na Islande

Otvorené premietania

Sprístupnené filmové premietania pre rôzne zraniteľné skupiny ľudí a širokú verejnosť

Viac info

Slovensko-islandský filmový festival

Uvedenie slovenských filmov na Islande a islandských filmov na Slovensku

Partneri

Artové kino Bíó Paradís (Reykjavík, Island)

Adresa: Hverfisgata 54 101, 101 Reykjavík, Island

Kontakt: Hrönn Sveinsdóttir, hronn@bioparadis.is

Kultúrne centrum TOU (Stavanger, Nórsko)

Adresa: Kvitsøygata 25, 4014 Stavanger

Kontakt: Sebastian Waldejer, sebastian@touscene.com

Ciele

Vzájomná výmena poznatkov a skúsenosti

Všetci partneri sú uznávané inštitúcie s bohatou históriou v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Počas trvania projektu sa chceme navzájom podeliť o cenné skúsenosti z praxe, zdieľať nadobudnuté vedomosti a sprofesionalizovať sa tak v riadení procesov a rozvoji publika.

Inkluzívne vzdelávanie

Kino Úsmev od roku 2019 organizuje filmové krúžky, ktoré sú určené deťom a mládeži z bežných rodín, ale aj tým s mentálnymi a fyzickým postihnutím a marginlizovaných skupín obyvateľstva. V spolupráci s Bíóm Paradís chceme tento inkluzívny vzdelávací program skvalitniť, a to prizvaním islandských lektorov, umelcov a odborníkov.

Medzikultúrna výmena

Medzikultúrna výmena v tomto projekte bude prebiehať na niekoľkých úrovniach. Vďaka rezidenčnému programu medzi kultúrnym centrom Tou a Kinom Úsmev budeme mať možnosť hostiť a vyslať profesionálov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu, čo môže byť prínosné pre prácu s publikom a dramaturgiu. Vďaka spolupráci s kinom Bíó Paradís budeme môcť osloviť širšie publikum a pozvať etablovaných filmárov, aby predstavili svoju tvorbu pred lokálnym publikom.

Rozvoj a budovanie publika

Všetky organizácie majú svojich stálych návštevníkov. Spolu s Bíóm Paradís sa zameriame na inkluzívnu dramaturgiu, ktorá bude na pravidelnej báze prinášať filmové premietanie pre zraniteľné skupiny vrátane ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím, autistov a seniorov trpiacich kognitívnymi poruchami.

Napísali o nás

Poďakovanie Grantom EHP

Projekt KÓSY KINO získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 153 794 €prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 23 069 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je budovanie kapacít partnerských organizácií, inkluzívne vzdelávanie, medzikultúrna výmena a budovanie publika.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

#SPOLOCNEzaDOBREnapady #EEAgrants #KÓSYKINO