logo

Kósy Kino

Hlavnou myšlienkou projektu Kósy Kino je budovanie kapacít partnerských organizácií a zlepšovanie našich programových a strategických možností, aby sme sa tak stali otvorenejšími a inkluzívnejšími organizáciami pre všetkých ľudí a inšpirovali k tejto zmene aj iné organizácie v kultúrnom a kreatívnom priemysle a neziskovom sektore. Na východnom Slovensku v súčasnosti čelíme veľkým výzvam vrátane intolerancie, rasizmu a xenofóbie. Projekt Kósy Kino zlepší túto situáciu prostredníctvom inkluzívneho vzdelávania, nadobudnutia nových skúseností a rozvoja publika.

Ciele

Vzájomná výmena poznatkov a skúsenosti

Všetci partneri sú uznávané inštitúcie s bohatou históriou v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Počas trvania projektu sa chceme navzájom podeliť o cenné skúsenosti z praxe, zdieľať nadobudnuté vedomosti a sprofesionalizovať sa tak v riadení procesov a rozvoji publika.

Inkluzívne vzdelávanie

Kino Úsmev od roku 2019 organizuje filmové krúžky, ktoré sú určené deťom a mládeži z bežných rodín, ale aj tým s mentálnymi a fyzickým postihnutím a marginlizovaných skupín obyvateľstva. V spolupráci s Bíóm Paradís chceme tento inkluzívny vzdelávací program skvalitniť, a to prizvaním islandských lektorov, umelcov a odborníkov.

Medzikultúrna výmena

Medzikultúrna výmena v tomto projekte bude prebiehať na niekoľkých úrovniach. Vďaka rezidenčnému programu medzi Tou Scene a Kinom Úsmev budeme mať možnosť hostiť a vyslať profesionálov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu, čo môže byť prínosné pre prácu s publikom a dramaturgiu. Vďaka spolupráci s kinom Bíó Paradís budeme môcť osloviť širšie publikum a pozvať etablovaných filmárov, aby predstavili svoju tvorbu pred lokálnym publikom.

Rozvoj a budovanie publika

Všetky organizácie majú svojich stálych návštevníkov. Spolu s Bíóm Paradís sa zameriame na inkluzívny dramaturgický program, ktorý bude na pravidelnej báze prinášať filmové premietanie pre zraniteľné skupiny vrátane ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím, autistov a seniorov trpiacich kognitívnymi poruchami.

Rámcové aktivity

V rámci projektu budeme realizovať nasledujúce aktivity:

  • inkluzívne filmové krúžky Klapka, Úsmev! pre deti a mládež;
  • filmové workshopy vedené profesionálmi z islandského filmového priemyslu;
  • umelecké rezidencie pre slovenských a nórskych umelcov;
  • projektové návštevy partnerských organizácii;
  • otvorené premietania pre ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím;
  • festival islandských a slovenských filmov, v rámci ktorého vymeníme dramaturgiu s islandským partnerom;
  • otváracia a záverečná konferencia na tému inklúzie v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Partneri

  • arthousové kino Bíó Paradís (Reykjavík, Island)
  • kultúrne centrum TOU (Stavanger, Nórsko)

Finančná podpora

Projekt Kósy Kino získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 153 794 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 23 069 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je budovanie kapacít partnerských organizácií, inkluzívne vzdelávanie, medzikultúrna výmena a budovanie publika.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

#SPOLOCNEzaDOBREnapady #EEAgrants #KÓSYKINO