Úsmev a Radosť pre Ukrajinu

V rámci projektu sa Kino Úsmev spojilo s Centrom Radosť a mestom Košice, aby sme spoločne prispeli k inklúzii detí v ranom veku s rôznorodými potrebami a ich rodičov z Ukrajiny. Kino zastreší neformálne vzdelávacie a kultúrne aktivity na podporu sociálnej súdržnosti a integrácie na miestnej úrovni. Centrum Radosť zrealizuje celoslovenské odborné školenia o inkluzívnom vzdelávaní detí pre pedagógov a rodičov a podporné rodičovské skupiny a kreatívne hodiny pre deti na zlepšenie duševnej pohody. Mesto Košice zabezpečí komunikáciu s ním zriaďovanými školami, čím podporí budovanie partnerstiev a šírenie osvedčených postupov v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Týmto multisektorovým partnerstvom chceme zaviesť dlhodobo prístupne riešenia a podnietiť reformy v inkluzívnom vzdelávaní, čoho výsledkom budú strategické zmeny v práci so zraniteľnými skupinami v obdobných situáciách.

Aktivity

Inkluzívne filmové kurzy

Vďaka projektu sprístupnime deťom z Ukrajiny filmové kurzy, počas ktorých si osvoja základy scénaristiky, prácu s kamerou, herectvo či strih. Venovať sa budú animovaniu, natáčaniu a tvorbe inšpirovanej ukrajinskými umelcami. Výsledky workshopov predstavíme účastníkom a ich rodičom slávnostne na konci projektu v kinosále.

Inkluzívny filmový tábor

Tábor, ktorý organizujeme od roku 2021, pozostáva z piatich intenzívnych dní. Deti budú pracovať v skupinách pod dozorom skúsených lektorov, inkluzívnych asistentov a dobrovoľníkov, ktorí zabezpečia hladký priebeh individuálnej a skupinovej práce. Súčasťou tábora sú aj hry zamerané na toleranciu, scitlivovanie a spoluprácu, vďaka ktorým si deti aktívne osvojujú tieto zručnosti.

Komunitné premietania pre ukrajinské rodiny

Cyklus komunitných premietaní pre ukrajinské deti a ich rodičov s názvom BUĎ LASKA pozostáva z premietaní detských animovaných filmov bez dialógu. Rodičia môžu počas podujatia nechať svoje deti v kinosále a pracovať vo foyeri alebo sa porozprávať s inými návštevníkmi. Kino Úsmev ich realizovalo od marca až do júla 2022 v snahe ukázať utečencom, že sú v Košiciach vítaní. Vnímame to ako dôležitú aktivitu na prekonávanie kultúrnych rozdielov a podporu sociálnej kohézie a chceme v nich pokračovať na pravidelnej báze aj naďalej.

Inkluzívny filmový festival

Tretí ročník inkluzívneho filmového festivalu prinesie otvorené premietania, workshop, diskusiu, koncert v tme a iné sprievodné podujatia, počas ktorých si bežní obyvatelia budú môcť vyskúšať, aké je to byť súčasťou zraniteľnej skupiny. Témou v roku 2023 bude „VYTRVALOSŤ“. Budeme sa intenzívne venovať téme ukrajinských utečencov, prizveme ich k spolupráci pri príprave dizajnu a iných aktivít.

Stratégia rozvoja inkluzívnych aktivít Kina Úsmev

Kino Úsmev sa venuje inkluzívnym kultúrnym aktivitám v Košiciach od roku 2019. Cítime potrebu vytvoriť dlhodobú stratégiu „inkluzívneho kina“, ktorá zosúladí naše kultúrne a vzdelávacie aktivity s rozvojom kina, ale aj strategickými plánmi sociálneho oddelenia mesta Košice. Aktivita bude pozostávať z fokusovej skupiny so zamestnancami kina, fokusovej skupiny s predstaviteľmi organizácií zraniteľných skupín, rozhovorov s rodičmi detí zraniteľných skupín, workshopu tvorby stratégie so stakeholdermi a vytvorenia textu stratégie, ktorá bude zverejnená na webových stránkach kina a môže slúžiť ako zdroj inšpirácie a dobrej praxe pre iné kultúrne a kreatívne centrá.

Manuál pre inkluzívne kultúrne a kreatívne centrá

Vzhľadom na to, že inkluzívne kino je pilotným projektom, ktorý sa intenzívne a hĺbkovo venuje téme inklúzie z pohľadu kultúrneho a vzdelávacieho programu, komunikácie a priestorov, viaceré inštitúcie na Slovensku i v zahraničí prejavili záujem o zdieľanie nášho know-how v tejto oblasti. Z toho dôvodu vidíme zmysel vo vytvorení manuálu pre kiná, ale aj iné kultúrne a kreatívne centrá, ktoré majú záujem sprístupňovať svoje priestory a program rôznym zraniteľným skupinám.

Rozvojové aktivity pre deti s rôznorodými potrebami

V Centre Radosť sa pod vedením ukrajinskej lektorky zrealizujú individuálne a skupinové hodiny pre deti v ranom veku s rôznorodými potrebami na podporu rečových, komunikačných a herných zručností s cieľom pripraviť ich na adaptáciu do školského systému na Slovensku. V spolupráci s pedagógmi a rodičmi sa pre deti pripraví individuálny rozvojový plán.

Odborné školenia pre pedagógov a rodičov detí s rôznorodými potrebami

Školenia budú určené ukrajinským a slovenským pedagógom a rodičom a budú zamerané na prácu efektívnu prácu s deťmi s rôznorodými potrebami. Počas online stretnutí sa zlepší informovanosť účastníkov o začleňovaní detí do kolektívu, osvoja si zručnosti a prístupy (ABA, ACT a iné) potrebné na inkluzívne vzdelávanie a taktiež techniky na prevenciu profesionálneho vyhorenia. Prihlásiť na školenie sa môžete na tomto odkaze.

Podporné skupiny pre rodičov

Počas online stretnutí si ukrajinskí rodičia osvoja rôzne techniky na zlepšenie ich psychickej pohody, keďže sa ocitli vo veľmi náročnej situácii. V rámci stretnutí si budú môcť vymeniť poznatky a skúsenosti s inými rodičmi a nájsť v sebe oporu. Sme presvedčení, že duševné zdravie rodičov je kľúčové pre šťastie dieťaťa.

Ďakujeme za podporu

Projekt Úsmev a Radosť pre Ukrajinu je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.

PartneriCentrum pre matku a dieťa Radosť
Adresa: Cimborkova 26, Košice
Kontakt: Viktoriya Bondarenko, centrum.radost.sk@gmail.comMesto Košice
Adresa: Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice 

KÓSY KINO

Projekt KÓSY KINO sa zameriava na budovanie kapacít a zlepšovanie programových a strategických zručností partnerov projektu. Cieľom je prispieť k ich otvorenejšiemu a inkluzívnejšiemu fungovaniu a inšpirovať k tomuto kroku ďalšie organizácie na Slovensku, Islande a v Nórsku. Myšlienka na projekt vznikla v reakcii na intoleranciu, rasizmus a xenofóbiu, ktorej čelia ľudia na Slovensku.

Aktuality

Aktivity

1

Inkluzívna filmová škola

Filmové krúžky a kurzy pre deti a mládež z bežného a znevýhodneného prostredia

Viac info

2

Filmové workshopy

Masterclasses vedené filmovými profesionálmi z Islandu

Viac info čoskoro

3

Umelecké rezidencie

Pobyty pre umelcov z Nórska v Kine Úsmev a pre umelcov zo Slovenska v kultúrnom centre Tou

Viac info

4

Projektové návštevy

Výmena skúsenosti s partnermi projektu v Košiciach, Nórsku a na Islande

Viac info

5

Otvorené premietania

Inkluzívne podujatia pre rôzne zraniteľné skupiny ľudí

Viac info

6

Slovensko-islandský filmový festival

Výmena dramaturgie s islandským partnerom kinom Bíó Paradís

Viac info

7

Propagačné aktivity

Inovatívne spôsoby propagácie projektových aktivít prispôsobené publiku so špeciálnymi potrebami

Viac info

Partneri

Arthousové kino Bíó Paradís (Reykjavík, Island)

Adresa: Hverfisgata 54 101, 101 Reykjavík, Island

Kontakt: Hrönn Sveinsdóttir, hronn@bioparadis.is

Kultúrne centrum Tou (Stavanger, Nórsko)

Adresa: Kvitsøygata 25, 4014 Stavanger

Kontakt: Sebastian Waldejer, sebastian@touscene.com

Ciele

Vzájomná výmena poznatkov a skúsenosti

Všetci partneri sú uznávané inštitúcie s bohatou históriou v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Počas trvania projektu sa chceme navzájom podeliť o cenné skúsenosti z praxe, zdieľať nadobudnuté vedomosti a sprofesionalizovať sa tak v riadení procesov a rozvoji publika.

Inkluzívne vzdelávanie

Kino Úsmev od roku 2019 organizuje filmové krúžky, ktoré sú určené deťom a mládeži z bežných rodín, ale aj tým s mentálnymi a fyzickým postihnutím a marginlizovaných skupín obyvateľstva. V spolupráci s Bíóm Paradís chceme tento inkluzívny vzdelávací program skvalitniť, a to prizvaním islandských lektorov, umelcov a odborníkov.

Medzikultúrna výmena

Medzikultúrna výmena v tomto projekte bude prebiehať na niekoľkých úrovniach. Vďaka rezidenčnému programu medzi kultúrnym centrom Tou a Kinom Úsmev budeme mať možnosť hostiť a vyslať profesionálov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu, čo môže byť prínosné pre prácu s publikom a dramaturgiu. Vďaka spolupráci s kinom Bíó Paradís budeme môcť osloviť širšie publikum a pozvať etablovaných filmárov, aby predstavili svoju tvorbu pred lokálnym publikom.

Rozvoj a budovanie publika

Všetky organizácie majú svojich stálych návštevníkov. Spolu s Bíóm Paradís sa zameriame na inkluzívnu dramaturgiu, ktorá bude na pravidelnej báze prinášať filmové premietanie pre zraniteľné skupiny vrátane ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím, autistov a seniorov trpiacich kognitívnymi poruchami.

Napísali o nás

Poďakovanie Grantom EHP

Projekt KÓSY KINO získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 153 794 €prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 23 069 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je budovanie kapacít partnerských organizácií, inkluzívne vzdelávanie, medzikultúrna výmena a budovanie publika.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

#SPOLOCNEzaDOBREnapady #EEAgrants #KÓSYKINO

Interconnecting Cinema

V rámci tohto medzinárodného projektu sme sa spojili s piatimi renomovanými európskymi arthousovými kinami, aby sme spoločne adresovali výzvy súvisiace s pandémiou. Projekt sa skladá z troch navzájom súvisiacich aktivít, vďaka ktorým chceme nájsť dlhodobé a udržateľné riešenia.

Aktivity

Online kino

V prvej aktivite pracujeme na vývoji online platformy, na ktorej sprístupníme filmy a diskusie s tvorcami. Cieľom je vybudovať komunitu cinefilov a vylepšiť filmový zážitok vo virutálnom priestore.

Multikultúrna putovná prehliadka filmov

Druhá aktivita zahŕňa organizáciu filmových premietaní v odľahlých mestských častiach a vidieckych oblastiach v Rumunsku, Poľsku, Maďarsku, Česku a na Slovensku. Cieľom je osloviť nových divákov a posilniť v nich záujem o európsku kinematografiu. Na Slovensku sme zrealizovali v lete 2022 štyri premietania, a to v Kaštieli Petrovany, Kaštieli Betliar, kultúrno-kreatívnom centre Kláštor v Rožňave a v Coburgovskom kaštieli v Jelšave.

Mladé publikum

Tretia projektová aktivita má za cieľ podnietiť záujem o kinematografiu u detí a mládeže. Vo všetkých piatich partnerských krajinách zorganizujeme Deň otvorených dverí v kinách a simultánne na online platforme KINO DOMA. Nadobudnuté skúsenosti spracujeme do verejne prístupnej príručky s osvedčenými postupmi a pracovnými modelmi.

Partneri


Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

V4 AbstrACTION

Tento projekt zapája krajiny Vyšehradskej štvorky do realizácie vzdelávacích a kreatívnych aktivít pre deti. Projekt zahŕňa experimentálne filmové workshopy a výstavy, ktoré skúmajú históriu abstraktného umenia a iného kultúrneho dedičstva v regióne Vyšehradu, testujúc hranice medzi abstraktným a reprezentačným umením.

Projekt má za ciel posilniť schopnosť detí porozumieť experimentálnemu umeniu a zároveň ho vytvárať, pričom im poskytuje nástroje a vedomosti, ktoré im umožňujú vyjadriť sa prostredníctvom univerzálneho abraktného jazyka. Viac sa o projekte dozviete na jeho oficiálnej stránke.

Aktivity

Experimentálne filmové workshopy

V rámci workshopov budú deti skúmať tvorbu známych, ale aj menej známych abstraktných umelcov z regiónu V4. Každý workshop sa zameria na jedného umelca a účastníci budú skúmať jeho/jej tvorbu, diskutovať o tom, čo je abstrakcia a kde sú jej hranice, spoznajú niekoľko príkladov a vytvoria vlastné experimentálne filmy inšpirované tým, čo sa naučia.

Online brožúra

Dokument s návodmi na realizáciu podobných workshopov a ďalšími vzdelávacími podkladmi pre učiteľov, ako aj dokumentáciu o tvorivých procesoch a konečných výsledkoch projektu, preložený do štyroch jazykov. Tieto podklady budú voľne dostupné pre verejnosť.

Vzdelávacia výstava výsledných filmov

Verejná prezentácia výsledkov workshopov. Výstava sa uskutoční v poľskom Vroclave a zároveň aj online a jej súčasťou budú aj interaktívne inštalácie.

Partneri


Tento projekt je spolufinancovaný vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska v rámci Vyšehradského grantu z Medzinárodného vyšehradského fondu.

Otvorený Úsmev

Cieľom projektu bolo rozbehnúť inkluzívny filmový vzdelávací program pre deti a mládež, podporiť vnútorný rozvoj občianskeho združenia CINEFIL a sprístupniť filmové premietania rôznym zraniteľným skupinám. Otvorenosť a inklúzia sú zásadnými hodnotami, ktoré chce Kino Úsmev dlhodobo podporovať a zvyšovať o nich povedomie.

Aktivity

Inkluzívne filmové krúžky Klapka, Úsmev!

Krúžky približujú účastníkom rôzne metódy a prístupy k filmovej tvorbe a vytvárajú tak prostredie pre ich kreatívnu sebarealizáciu. Sú určené pre deti a mládež so záujmom o filmovú tvorbu a jej komponenty – kamera, strih, réžia, dramaturgia, zvuk, scenár, scénografia, grafický dizajn a výtvarné umenie vo filme, animácia, kostýmový dizajn a základy prejavu pred kamerou. Účastníci si prejdú celým filmovým procesom a na záver semestra predstavia svoje unikátne filmové dielo na plátnach Kina Úsmev. Filmové krúžky sme po prvýkrát otvorili vo februári 2020, avšak z dôvodu nástupu pandémie sme museli krúžky presunúť do online priestoru. Na jeseň 2020 sme krúžky nespustili vôbec a v roku 2021 sa nám ich podarilo otvoriť len na pár týždňov. Aktuálne pracujeme spolu s lektormi, Natáliou Brzáčovou a Róbertom Rampáčkom, a partnerskými organizáciami na osnovách, plánujeme ďalší priebeh krúžkov a konzultujeme, akým spôsobom pracovať so zraniteľnými skupinami.

Otvorené premietania

Od roku 2019 organizujeme na pravidelnej báze inkluzívne filmové premietania (nielen) pre autistov a seniorov s kognitívnymi poruchami. Tieto premietania sú špeciálne prispôsobené potrebám zraniteľných skupín programom, hlasitosťou a osvetlením. Naším cieľom je vytvoriť príjemné a tolerantné prostredie, kde sa môžu tieto skupiny cítiť bezpečne. Zároveň sú tieto premietania prístupné pre všetkých zdarma, čím chceme eliminovať finančné bariéry ale tiež motivovať širokú verejnosť k návšteve týchto premietaní.

Organizačný rozvoj

Počas projektu sme sa zamerali aj na vzdelávanie a zlepšovanie vnútorných procesov v rámci občianskeho združenia CINEFIL, ktoré prevádzkuje Kino Úsmev. Zrealizovali sme niekoľko workshopov pre zamestnancov a konzultovali sme svoje aktivity s nórskym partnerom TOU a ich riaditeľom Per Arne Alstadom. 

Rozvoj partnerských organizácií

Zrealizovali sme sériu vzdelávacích workshopov pre partnerské organizácie v oblasti filmovej výchovy a inklúzie vrátane workshopov na tému marketingu s Michalom Kuchtom, inkluzívneho vzdelávania s Dušanom Ondruškom z PDCS a Jiřím Forejtom z Free Cinema.

Zelené kino

Jedným z výstupov projektu je aj architektonická štúdia od štúdia ZeroZero, ktorá by mala prispieť k zeleným riešeniam v rámci budovy Kina Úsmev s ohľadom na jej budúce fungovanie a udržateľnosť. Štúdia sa realizovali v spolupráci s francúzskym architektom Jean-Marc Lalom (Atelier Lalo) a kolektívom Spolka.

Partneri

  • Usmej sa na mňa, o.z.
  • ETP Slovensko
  • Keď môžem pomôžem, o.z.
  • Tou (NOR)

Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou Ekopolois v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

acf logo cierne

Hudba v kine

Koncert v kine je netypický zážitok, ktorý do kina privádza nové cieľové skupiny. Príjemnú atmosféru bezprostredného kontaktu s divákom vďaka absencii pódia si umelci veľmi pochvaľujú. Často využívame rôzne skryté kúty kina, ktoré ponúkajú experimentálny nádych. Dramaturgicky sa snažíme vymýšľať nové formáty ako napríklad spolupráca s Pražským filmovým orchestrom, Štátnou filharmóniou Košice, nové elektro formáty a zahraničné spolupráce.

V rámci koncertov chceme zdôrazniť najmä úzky súvis medzi hudbou a filmovým umením, zamerať sa na inovatívne formáty a ponúknuť návštevníkom unikátny zážitok koncertu v netradičnom prostredí kinosály. Absencia pódia ponúka bezprostredný kontakt koncertujúcich hostí s divákmi a dodáva experimentálny nádych.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Umenie v kine

Kino Úsmev organizuje aktivity týkajúce sa vizuálneho umenia už od svojho znovuotvorenia od roku 2016. Doposiaľ sme spolupracovali s umelcami ako Martha Cooper (USA), Erik Sikora (SK), Mark Ther (CZ), Boris Sirka (SK), Pavlína Fichta Čierna (CZ) a ďalší. V rámci programu prezentujeme tvorbu súčasných vizuálnych umelcov na poli video artu. Veľkolepá prezentácia diel v kine, ktoré sú primárne určené pre galerijný priestor, prináša úplne nový rozmer a aj samotní umelci môžu uvidieť svoju tvorbu v inom svetle. Po premietaní zväčša nasleduje diskusia, ktorá je z nášho pohľadu dôležitou súčasťou podujatia a priestor pre umelcov dotvoriť pre publikum celkový obraz o ich tvorbe.

Mestoláska

Séria medziodborových prednášok spojených s verejnou diskusiou o živote v meste cez témy kultúry, demokracie, rovnosti či transparentnosti, ktoré realizuje Kino Úsmev v spolupráci s kolektívom Spolka. Poskytujeme vďaka ním priestor na prezentáciu zaujímavých myšlienok a projektov. Týmto spôsobom chceme otvárať dôležité témy v odľahčenom formáte tak, aby boli dostupné všetkým. Počas jednotlivých podujatí predstavujú pozvaní hostia svoj pohľad na jednotlivé témy a po moderovanej diskusii nasleduje priestor na otázky publika.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Literatúra a film

Cyklus literárno-spoločenských podujatí pozostávajúcich z autorského čítania, moderovanej diskusie a premietania hosťami vybraného filmu súvisiaceho s čítaným textom. Počas podujatí majú návštevníci príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti v oblasti literatúry, filmu a iných umeleckých odborov. Podujatia poskytujú príležitosť na priamy dialóg s tvorcami pôsobiacimi v rôznych oblastiach literatúry ako napríklad poézia, próza, experimentálne písanie, literárne eseje, literárny preklad a podobne.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.