KÓSY KINO

Projekt KÓSY KINO sa zameriava na budovanie kapacít a zlepšovanie programových a strategických zručností partnerov projektu. Cieľom je prispieť k ich otvorenejšiemu a inkluzívnejšiemu fungovaniu a inšpirovať k tomuto kroku ďalšie organizácie na Slovensku, Islande a v Nórsku. Myšlienka na projekt vznikla v reakcii na intoleranciu, rasizmus a xenofóbiu, ktorej čelia ľudia na Slovensku.

Aktuality

Aktivity

1

Inkluzívna filmová škola

Filmové krúžky a kurzy pre deti a mládež z bežného a znevýhodneného prostredia

Viac info

2

Filmové workshopy

Masterclasses vedené filmovými profesionálmi z Islandu

Viac info čoskoro

3

Umelecké rezidencie

Pobyty pre umelcov z Nórska v Kine Úsmev a pre umelcov zo Slovenska v kultúrnom centre Tou

Viac info

4

Projektové návštevy

Výmena skúsenosti s partnermi projektu v Košiciach, Nórsku a na Islande

Viac info

5

Otvorené premietania

Inkluzívne podujatia pre rôzne zraniteľné skupiny ľudí

Viac info

6

Slovensko-islandský filmový festival

Výmena dramaturgie s islandským partnerom kinom Bíó Paradís

Viac info

7

Propagačné aktivity

Inovatívne spôsoby propagácie projektových aktivít prispôsobené publiku so špeciálnymi potrebami

Viac info

Partneri

Arthousové kino Bíó Paradís (Reykjavík, Island)

Adresa: Hverfisgata 54 101, 101 Reykjavík, Island

Kontakt: Hrönn Sveinsdóttir, hronn@bioparadis.is

Kultúrne centrum Tou (Stavanger, Nórsko)

Adresa: Kvitsøygata 25, 4014 Stavanger

Kontakt: Sebastian Waldejer, sebastian@touscene.com

Ciele

Vzájomná výmena poznatkov a skúsenosti

Všetci partneri sú uznávané inštitúcie s bohatou históriou v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Počas trvania projektu sa chceme navzájom podeliť o cenné skúsenosti z praxe, zdieľať nadobudnuté vedomosti a sprofesionalizovať sa tak v riadení procesov a rozvoji publika.

Inkluzívne vzdelávanie

Kino Úsmev od roku 2019 organizuje filmové krúžky, ktoré sú určené deťom a mládeži z bežných rodín, ale aj tým s mentálnymi a fyzickým postihnutím a marginlizovaných skupín obyvateľstva. V spolupráci s Bíóm Paradís chceme tento inkluzívny vzdelávací program skvalitniť, a to prizvaním islandských lektorov, umelcov a odborníkov.

Medzikultúrna výmena

Medzikultúrna výmena v tomto projekte bude prebiehať na niekoľkých úrovniach. Vďaka rezidenčnému programu medzi kultúrnym centrom Tou a Kinom Úsmev budeme mať možnosť hostiť a vyslať profesionálov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu, čo môže byť prínosné pre prácu s publikom a dramaturgiu. Vďaka spolupráci s kinom Bíó Paradís budeme môcť osloviť širšie publikum a pozvať etablovaných filmárov, aby predstavili svoju tvorbu pred lokálnym publikom.

Rozvoj a budovanie publika

Všetky organizácie majú svojich stálych návštevníkov. Spolu s Bíóm Paradís sa zameriame na inkluzívnu dramaturgiu, ktorá bude na pravidelnej báze prinášať filmové premietanie pre zraniteľné skupiny vrátane ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím, autistov a seniorov trpiacich kognitívnymi poruchami.

Napísali o nás

Poďakovanie Grantom EHP

Projekt KÓSY KINO získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 153 794 €prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 23 069 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je budovanie kapacít partnerských organizácií, inkluzívne vzdelávanie, medzikultúrna výmena a budovanie publika.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

#SPOLOCNEzaDOBREnapady #EEAgrants #KÓSYKINO

Interconnecting Cinema

V rámci tohto medzinárodného projektu sme sa spojili s piatimi renomovanými európskymi arthousovými kinami, aby sme spoločne adresovali výzvy súvisiace s pandémiou. Projekt sa skladá z troch navzájom súvisiacich aktivít, vďaka ktorým chceme nájsť dlhodobé a udržateľné riešenia.

Aktivity

Online kino

V prvej aktivite pracujeme na vývoji online platformy, na ktorej sprístupníme filmy a diskusie s tvorcami. Cieľom je vybudovať komunitu cinefilov a vylepšiť filmový zážitok vo virutálnom priestore.

Multikultúrna putovná prehliadka filmov

Druhá aktivita zahŕňa organizáciu filmových premietaní v odľahlých mestských častiach a vidieckych oblastiach v Rumunsku, Poľsku, Maďarsku, Česku a na Slovensku. Cieľom je osloviť nových divákov a posilniť v nich záujem o európsku kinematografiu. Na Slovensku sme zrealizovali v lete 2022 štyri premietania, a to v Kaštieli Petrovany, Kaštieli Betliar, kultúrno-kreatívnom centre Kláštor v Rožňave a v Coburgovskom kaštieli v Jelšave.

Mladé publikum

Tretia projektová aktivita má za cieľ podnietiť záujem o kinematografiu u detí a mládeže. Vo všetkých piatich partnerských krajinách zorganizujeme Deň otvorených dverí v kinách a simultánne na online platforme KINO DOMA. Nadobudnuté skúsenosti spracujeme do verejne prístupnej príručky s osvedčenými postupmi a pracovnými modelmi.

Partneri


Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

V4 AbstrACTION

Tento projekt zapája krajiny Vyšehradskej štvorky do realizácie vzdelávacích a kreatívnych aktivít pre deti. Projekt zahŕňa experimentálne filmové workshopy a výstavy, ktoré skúmajú históriu abstraktného umenia a iného kultúrneho dedičstva v regióne Vyšehradu, testujúc hranice medzi abstraktným a reprezentačným umením.

Projekt má za ciel posilniť schopnosť detí porozumieť experimentálnemu umeniu a zároveň ho vytvárať, pričom im poskytuje nástroje a vedomosti, ktoré im umožňujú vyjadriť sa prostredníctvom univerzálneho abraktného jazyka. Viac sa o projekte dozviete na jeho oficiálnej stránke.

Aktivity

Experimentálne filmové workshopy

V rámci workshopov budú deti skúmať tvorbu známych, ale aj menej známych abstraktných umelcov z regiónu V4. Každý workshop sa zameria na jedného umelca a účastníci budú skúmať jeho/jej tvorbu, diskutovať o tom, čo je abstrakcia a kde sú jej hranice, spoznajú niekoľko príkladov a vytvoria vlastné experimentálne filmy inšpirované tým, čo sa naučia.

Online brožúra

Dokument s návodmi na realizáciu podobných workshopov a ďalšími vzdelávacími podkladmi pre učiteľov, ako aj dokumentáciu o tvorivých procesoch a konečných výsledkoch projektu, preložený do štyroch jazykov. Tieto podklady budú voľne dostupné pre verejnosť.

Vzdelávacia výstava výsledných filmov

Verejná prezentácia výsledkov workshopov. Výstava sa uskutoční v poľskom Vroclave a zároveň aj online a jej súčasťou budú aj interaktívne inštalácie.

Partneri


Tento projekt je spolufinancovaný vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska v rámci Vyšehradského grantu z Medzinárodného vyšehradského fondu.

Otvorený Úsmev

Cieľom projektu bolo rozbehnúť inkluzívny filmový vzdelávací program pre deti a mládež, podporiť vnútorný rozvoj občianskeho združenia CINEFIL a sprístupniť filmové premietania rôznym zraniteľným skupinám. Otvorenosť a inklúzia sú zásadnými hodnotami, ktoré chce Kino Úsmev dlhodobo podporovať a zvyšovať o nich povedomie.

Aktivity

Inkluzívne filmové krúžky Klapka, Úsmev!

Krúžky približujú účastníkom rôzne metódy a prístupy k filmovej tvorbe a vytvárajú tak prostredie pre ich kreatívnu sebarealizáciu. Sú určené pre deti a mládež so záujmom o filmovú tvorbu a jej komponenty – kamera, strih, réžia, dramaturgia, zvuk, scenár, scénografia, grafický dizajn a výtvarné umenie vo filme, animácia, kostýmový dizajn a základy prejavu pred kamerou. Účastníci si prejdú celým filmovým procesom a na záver semestra predstavia svoje unikátne filmové dielo na plátnach Kina Úsmev. Filmové krúžky sme po prvýkrát otvorili vo februári 2020, avšak z dôvodu nástupu pandémie sme museli krúžky presunúť do online priestoru. Na jeseň 2020 sme krúžky nespustili vôbec a v roku 2021 sa nám ich podarilo otvoriť len na pár týždňov. Aktuálne pracujeme spolu s lektormi, Natáliou Brzáčovou a Róbertom Rampáčkom, a partnerskými organizáciami na osnovách, plánujeme ďalší priebeh krúžkov a konzultujeme, akým spôsobom pracovať so zraniteľnými skupinami.

Otvorené premietania

Od roku 2019 organizujeme na pravidelnej báze inkluzívne filmové premietania (nielen) pre autistov a seniorov s kognitívnymi poruchami. Tieto premietania sú špeciálne prispôsobené potrebám zraniteľných skupín programom, hlasitosťou a osvetlením. Naším cieľom je vytvoriť príjemné a tolerantné prostredie, kde sa môžu tieto skupiny cítiť bezpečne. Zároveň sú tieto premietania prístupné pre všetkých zdarma, čím chceme eliminovať finančné bariéry ale tiež motivovať širokú verejnosť k návšteve týchto premietaní.

Organizačný rozvoj

Počas projektu sme sa zamerali aj na vzdelávanie a zlepšovanie vnútorných procesov v rámci občianskeho združenia CINEFIL, ktoré prevádzkuje Kino Úsmev. Zrealizovali sme niekoľko workshopov pre zamestnancov a konzultovali sme svoje aktivity s nórskym partnerom TOU a ich riaditeľom Per Arne Alstadom. 

Rozvoj partnerských organizácií

Zrealizovali sme sériu vzdelávacích workshopov pre partnerské organizácie v oblasti filmovej výchovy a inklúzie vrátane workshopov na tému marketingu s Michalom Kuchtom, inkluzívneho vzdelávania s Dušanom Ondruškom z PDCS a Jiřím Forejtom z Free Cinema.

Zelené kino

Jedným z výstupov projektu je aj architektonická štúdia od štúdia ZeroZero, ktorá by mala prispieť k zeleným riešeniam v rámci budovy Kina Úsmev s ohľadom na jej budúce fungovanie a udržateľnosť. Štúdia sa realizovali v spolupráci s francúzskym architektom Jean-Marc Lalom (Atelier Lalo) a kolektívom Spolka.

Partneri

  • Usmej sa na mňa, o.z.
  • ETP Slovensko
  • Keď môžem pomôžem, o.z.
  • Tou (NOR)

Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou Ekopolois v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

acf logo cierne

Hudba v kine

Koncert v kine je netypický zážitok, ktorý do kina privádza nové cieľové skupiny. Príjemnú atmosféru bezprostredného kontaktu s divákom vďaka absencii pódia si umelci veľmi pochvaľujú. Často využívame rôzne skryté kúty kina, ktoré ponúkajú experimentálny nádych. Dramaturgicky sa snažíme vymýšľať nové formáty ako napríklad spolupráca s Pražským filmovým orchestrom, Štátnou filharmóniou Košice, nové elektro formáty a zahraničné spolupráce.

V rámci koncertov chceme zdôrazniť najmä úzky súvis medzi hudbou a filmovým umením, zamerať sa na inovatívne formáty a ponúknuť návštevníkom unikátny zážitok koncertu v netradičnom prostredí kinosály. Absencia pódia ponúka bezprostredný kontakt koncertujúcich hostí s divákmi a dodáva experimentálny nádych.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Umenie v kine

Kino Úsmev organizuje aktivity týkajúce sa vizuálneho umenia už od svojho znovuotvorenia od roku 2016. Doposiaľ sme spolupracovali s umelcami ako Martha Cooper (USA), Erik Sikora (SK), Mark Ther (CZ), Boris Sirka (SK), Pavlína Fichta Čierna (CZ) a ďalší. V rámci programu prezentujeme tvorbu súčasných vizuálnych umelcov na poli video artu. Veľkolepá prezentácia diel v kine, ktoré sú primárne určené pre galerijný priestor, prináša úplne nový rozmer a aj samotní umelci môžu uvidieť svoju tvorbu v inom svetle. Po premietaní zväčša nasleduje diskusia, ktorá je z nášho pohľadu dôležitou súčasťou podujatia a priestor pre umelcov dotvoriť pre publikum celkový obraz o ich tvorbe.

Mestoláska

Séria medziodborových prednášok spojených s verejnou diskusiou o živote v meste cez témy kultúry, demokracie, rovnosti či transparentnosti, ktoré realizuje Kino Úsmev v spolupráci s kolektívom Spolka. Poskytujeme vďaka ním priestor na prezentáciu zaujímavých myšlienok a projektov. Týmto spôsobom chceme otvárať dôležité témy v odľahčenom formáte tak, aby boli dostupné všetkým. Počas jednotlivých podujatí predstavujú pozvaní hostia svoj pohľad na jednotlivé témy a po moderovanej diskusii nasleduje priestor na otázky publika.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Literatúra a film

Cyklus literárno-spoločenských podujatí pozostávajúcich z autorského čítania, moderovanej diskusie a premietania hosťami vybraného filmu súvisiaceho s čítaným textom. Počas podujatí majú návštevníci príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti v oblasti literatúry, filmu a iných umeleckých odborov. Podujatia poskytujú príležitosť na priamy dialóg s tvorcami pôsobiacimi v rôznych oblastiach literatúry ako napríklad poézia, próza, experimentálne písanie, literárne eseje, literárny preklad a podobne.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.