Úsmev a Radosť pre Ukrajinu

V rámci projektu sa Kino Úsmev spojilo s Centrom Radosť a mestom Košice, aby sme spoločne prispeli k inklúzii detí v ranom veku s rôznorodými potrebami a ich rodičov z Ukrajiny. Kino zastreší neformálne vzdelávacie a kultúrne aktivity na podporu sociálnej súdržnosti a integrácie na miestnej úrovni. Centrum Radosť zrealizuje celoslovenské odborné školenia o inkluzívnom vzdelávaní detí pre pedagógov a rodičov a podporné rodičovské skupiny a kreatívne hodiny pre deti na zlepšenie duševnej pohody. Mesto Košice zabezpečí komunikáciu s ním zriaďovanými školami, čím podporí budovanie partnerstiev a šírenie osvedčených postupov v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Týmto multisektorovým partnerstvom chceme zaviesť dlhodobo prístupne riešenia a podnietiť reformy v inkluzívnom vzdelávaní, čoho výsledkom budú strategické zmeny v práci so zraniteľnými skupinami v obdobných situáciách.

Aktivity

Inkluzívne filmové kurzy

Vďaka projektu sprístupnime deťom z Ukrajiny filmové kurzy, počas ktorých si osvoja základy scénaristiky, prácu s kamerou, herectvo či strih. Venovať sa budú animovaniu, natáčaniu a tvorbe inšpirovanej ukrajinskými umelcami. Výsledky workshopov predstavíme účastníkom a ich rodičom slávnostne na konci projektu v kinosále.

Inkluzívny filmový tábor

Tábor, ktorý organizujeme od roku 2021, pozostáva z piatich intenzívnych dní. Deti budú pracovať v skupinách pod dozorom skúsených lektorov, inkluzívnych asistentov a dobrovoľníkov, ktorí zabezpečia hladký priebeh individuálnej a skupinovej práce. Súčasťou tábora sú aj hry zamerané na toleranciu, scitlivovanie a spoluprácu, vďaka ktorým si deti aktívne osvojujú tieto zručnosti.

Komunitné premietania pre ukrajinské rodiny

Cyklus komunitných premietaní pre ukrajinské deti a ich rodičov s názvom BUĎ LASKA pozostáva z premietaní detských animovaných filmov bez dialógu. Rodičia môžu počas podujatia nechať svoje deti v kinosále a pracovať vo foyeri alebo sa porozprávať s inými návštevníkmi. Kino Úsmev ich realizovalo od marca až do júla 2022 v snahe ukázať utečencom, že sú v Košiciach vítaní. Vnímame to ako dôležitú aktivitu na prekonávanie kultúrnych rozdielov a podporu sociálnej kohézie a chceme v nich pokračovať na pravidelnej báze aj naďalej.

Inkluzívny filmový festival

Tretí ročník inkluzívneho filmového festivalu prinesie otvorené premietania, workshop, diskusiu, koncert v tme a iné sprievodné podujatia, počas ktorých si bežní obyvatelia budú môcť vyskúšať, aké je to byť súčasťou zraniteľnej skupiny. Témou v roku 2023 bude „VYTRVALOSŤ“. Budeme sa intenzívne venovať téme ukrajinských utečencov, prizveme ich k spolupráci pri príprave dizajnu a iných aktivít.

Stratégia rozvoja inkluzívnych aktivít Kina Úsmev

Kino Úsmev sa venuje inkluzívnym kultúrnym aktivitám v Košiciach od roku 2019. Cítime potrebu vytvoriť dlhodobú stratégiu „inkluzívneho kina“, ktorá zosúladí naše kultúrne a vzdelávacie aktivity s rozvojom kina, ale aj strategickými plánmi sociálneho oddelenia mesta Košice. Aktivita bude pozostávať z fokusovej skupiny so zamestnancami kina, fokusovej skupiny s predstaviteľmi organizácií zraniteľných skupín, rozhovorov s rodičmi detí zraniteľných skupín, workshopu tvorby stratégie so stakeholdermi a vytvorenia textu stratégie, ktorá bude zverejnená na webových stránkach kina a môže slúžiť ako zdroj inšpirácie a dobrej praxe pre iné kultúrne a kreatívne centrá.

Manuál pre inkluzívne kultúrne a kreatívne centrá

Vzhľadom na to, že inkluzívne kino je pilotným projektom, ktorý sa intenzívne a hĺbkovo venuje téme inklúzie z pohľadu kultúrneho a vzdelávacieho programu, komunikácie a priestorov, viaceré inštitúcie na Slovensku i v zahraničí prejavili záujem o zdieľanie nášho know-how v tejto oblasti. Z toho dôvodu vidíme zmysel vo vytvorení manuálu pre kiná, ale aj iné kultúrne a kreatívne centrá, ktoré majú záujem sprístupňovať svoje priestory a program rôznym zraniteľným skupinám.

Rozvojové aktivity pre deti s rôznorodými potrebami

V Centre Radosť sa pod vedením ukrajinskej lektorky zrealizujú individuálne a skupinové hodiny pre deti v ranom veku s rôznorodými potrebami na podporu rečových, komunikačných a herných zručností s cieľom pripraviť ich na adaptáciu do školského systému na Slovensku. V spolupráci s pedagógmi a rodičmi sa pre deti pripraví individuálny rozvojový plán.

Odborné školenia pre pedagógov a rodičov detí s rôznorodými potrebami

Školenia budú určené ukrajinským a slovenským pedagógom a rodičom a budú zamerané na prácu efektívnu prácu s deťmi s rôznorodými potrebami. Počas online stretnutí sa zlepší informovanosť účastníkov o začleňovaní detí do kolektívu, osvoja si zručnosti a prístupy (ABA, ACT a iné) potrebné na inkluzívne vzdelávanie a taktiež techniky na prevenciu profesionálneho vyhorenia. Prihlásiť na školenie sa môžete na tomto odkaze.

Podporné skupiny pre rodičov

Počas online stretnutí si ukrajinskí rodičia osvoja rôzne techniky na zlepšenie ich psychickej pohody, keďže sa ocitli vo veľmi náročnej situácii. V rámci stretnutí si budú môcť vymeniť poznatky a skúsenosti s inými rodičmi a nájsť v sebe oporu. Sme presvedčení, že duševné zdravie rodičov je kľúčové pre šťastie dieťaťa.

Ďakujeme za podporu

Projekt Úsmev a Radosť pre Ukrajinu je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.

PartneriCentrum pre matku a dieťa Radosť
Adresa: Cimborkova 26, Košice
Kontakt: Viktoriya Bondarenko, centrum.radost.sk@gmail.comMesto Košice
Adresa: Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice 

Inkluzívna filmová škola


Inkluzívnemu filmovému vzdelávaniu pre deti a mládež sa venujeme v Kine Úsmev od roku 2019. Účastníci filmovej školy s názvom Klapka, Úsmev! študujú filmovú tvorbu kreatívnym spôsobom a učia sa rôzne filmové techniky a prístupy pod vedením profesionálnych lektorov. Na konci kurzov odprezentujú absolventi kurzov svoje práce rodičom a pozvaným hosťom vo veľkej sále Kina Úsmev. V roku 2022 chceme doplniť výučbu o kurzy islandských filmových profesionálov.

Dôležitým aspektom celého vzdelávacieho procesu je inklúzia. Z tohto dôvodu spolupracujeme s neziskovými organizáciami, ktoré pracujú so zraniteľnými skupinami vrátane rómskych detí (ETP Slovensko), deti s mentálnym alebo fyzickým postihnutím (Usmej sa na mňa) a deti z rodín utečencov (Mareena). Pre tieto skupiny sú kurzy prístupné zdarma, čím chceme predchádzať finančným bariéram. Cieľom inkluzívnej filmovej školy je prispieť k budovaniu tolerantnejšej a otvorenejšej spoločnosti už od skorého veku.


Projekt sme začali realizovať vďaka projektu Otvorený Úsmev, ktorý bol podporený z programu ACF – Slovakia. Dnes je súčasťou projektu KÓSY KINO, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Inkluzívny filmový festival

Cieľom tohto niekoľkodňového podujatia je sprístupniť kultúru čo najväčšiemu počtu zraniteľných skupín vrátane ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím, sociálne vylúčeným komunitám, ľuďom a autizmom či seniorom. Z tohto dôvodu sú filmy doplnené o audiokomentár, špeciálne upravené titulky a kladieme dôraz na vhodnú dramaturgiu. Zároveň sa snažíme podujatia realizovať aj na miestach s bezbariérovým či čiastočne bezbariérovým vstupom ako Záhradné kino a Amfik, keďže práve tejto limitácii čelíme v priestoroch Kina Úsmev.

Téma

Ústrednou témou druhého ročníka bude ODVAHA. Pre mnohých ľudí je vyjsť zo svojej bubliny, vyjsť do ulíc, vyjsť za kultúrnym podujatím veľmi náročné. Odvaha je niečo, čo ich sprevádza každý deň. Tento ročník je špeciálny aj kvôli nečakanému vzniku novej zraniteľnej skupiny v Košiciach, ktorú tvoria ukrajinskí utečenci. Množstvo výziev, ktorým čelia, je obrovské a odvaha je niečo, čo sa nám s touto komunitou spája veľmi intenzívne.

Program

Štvrtok, 25.8.

14:00 Vystúpenie divadla HOPI HOPE: Emilyna ruža

Piatok, 26.8.

10:00 Dementia, blind & deaf-friendly: KDYBY TISÍC KLARINETŮ
14:00 – 18:00 Stánok USMEJ SA NA MŇA
15:00 Premiéra táborových filmov
16:00 Koncert GYPSY BOYS
17:00 Baby, blind & deaf-friendly: RUŽOVÉ SNY
19:00 Otvorenie festivalu + blind & deaf-friendly: HOMÁR

Sobota, 27.8.
16:00 Senior, blind & deaf-friendly: KDYBY TISÍC KLARINETŮ
19:00 Vystúpenie HANDS DANCE
20:00 Deaf-friendly: RODINKA BÉLIEROVCOV

Nedeľa, 28. 8.
16:00 Autism-friendly: LABKY V AKCII
20:30 Filmové leto v Amfiku: VŠETKO, VŠADE, NARAZ

Festivalový tím

  • Barbora Andor Tóthová
  • Natália Centková
  • Dagmar Kočiová
  • Monika Zuzana Ruščáková
  • Andrea Dantsitsová
  • Michal Sabo
  • Slavomíra Macáková
  • Jana Mäsiarová
  • Jakub Andor
  • Andrea Gavalcová

Pri plánovaní a samotnej realizácii podujatia spolupracujeme s rôznymi organizáciami a združeniam vrátane Usmej sa na mňa, ETP Slovensko, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Keď môžem pomôžem a Divadlo Hopi Hope.


Festival organizujeme v rámci projektu KÓSY KINO, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Realizujeme ho aj v rámci projektu Otvorený Úsmev, ktorý je podporený projektom Košice 2.0, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.

V4 AbstrACTION

Tento projekt zapája krajiny Vyšehradskej štvorky do realizácie vzdelávacích a kreatívnych aktivít pre deti. Projekt zahŕňa experimentálne filmové workshopy a výstavy, ktoré skúmajú históriu abstraktného umenia a iného kultúrneho dedičstva v regióne Vyšehradu, testujúc hranice medzi abstraktným a reprezentačným umením.

Projekt má za ciel posilniť schopnosť detí porozumieť experimentálnemu umeniu a zároveň ho vytvárať, pričom im poskytuje nástroje a vedomosti, ktoré im umožňujú vyjadriť sa prostredníctvom univerzálneho abraktného jazyka. Viac sa o projekte dozviete na jeho oficiálnej stránke.

Aktivity

Experimentálne filmové workshopy

V rámci workshopov budú deti skúmať tvorbu známych, ale aj menej známych abstraktných umelcov z regiónu V4. Každý workshop sa zameria na jedného umelca a účastníci budú skúmať jeho/jej tvorbu, diskutovať o tom, čo je abstrakcia a kde sú jej hranice, spoznajú niekoľko príkladov a vytvoria vlastné experimentálne filmy inšpirované tým, čo sa naučia.

Online brožúra

Dokument s návodmi na realizáciu podobných workshopov a ďalšími vzdelávacími podkladmi pre učiteľov, ako aj dokumentáciu o tvorivých procesoch a konečných výsledkoch projektu, preložený do štyroch jazykov. Tieto podklady budú voľne dostupné pre verejnosť.

Vzdelávacia výstava výsledných filmov

Verejná prezentácia výsledkov workshopov. Výstava sa uskutoční v poľskom Vroclave a zároveň aj online a jej súčasťou budú aj interaktívne inštalácie.

Partneri


Tento projekt je spolufinancovaný vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska v rámci Vyšehradského grantu z Medzinárodného vyšehradského fondu.